Pravidla soutěže “Velká soutěž“

Pravidla soutěže “Velká soutěž“ 

1. Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže pořádané pod názvem “Velká soutěž" (dále jen „soutěž“)  je General Disinfection a.s., se sídlem náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno, IČ: 03561143, DIČ: CZ03561143 , Právnická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7182.

2. Doba platnosti soutěže

Soutěž probíhá od 19. 10. 2022 do 2. 12. 2022. Jednotlivé Výherce vybere odborný tým společnosti General Disinfection a.s.. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit a vybrat výherce samostatně.

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „účastník“), s doručovací adresou na území České republiky a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti General Disinfection a.s., ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

4. Pravidla soutěže

Spotřebitel, který v době trvání soutěže zakoupí v internetovém obchodě „Gedecko.cz“ zakoupí produkty v minimální hodnotě 500 Kč. Bude zařazen do výběru potenciálních výherců. Výsledky soutěže budou vyhlášeny do 4 dnů od ukončení soutěže. 

* Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. 

5. Výhra

1 x POUKAZ na nákup v internetovém obchodě gedecko.cz v hodnotě 5 000 Kč
1 x POUKAZ na nákup v internetovém obchodě gedecko.cz v hodnotě 3 000 Kč
1 x POUKAZ na nákup v internetovém obchodě gedecko.cz v hodnotě 1 500 Kč

6. Oznámení výhercům

Výherci soutěže budou vyhlášeni nejpozději do 4 dnů od ukončení soutěže. Kontaktováni budou prostřednictvím soukromé zprávy na e-mailu případně na telefonu. K předání výhry dojde do 30ti dnů od vyhlášení výherce.

7. Osobní údaje

Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.

Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost General Disinfection a.s., se sídlem náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno, IČ: 03561143, DIČ: CZ03561143, Právnická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7182.  Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.
Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště.

8. Závěrečná ustanovení

1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
3. Každý soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky, ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
5. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 18 let. V případě že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.
6. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujte pořadateli a nikoliv Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.
7. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na e-mail: obchod@gedecko.cz
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 01.10. 2022.