H2O 90 PACK sada

Kód: 700051
6 hodnocení
Značka: H2O COOL
2 150 Kč 1 776,90 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
18.6.2024

H2O 90 PACK je kompletní set bezchlorové chemie speciálně navržený pro dokonalou péči o vířivé vany. Tento ucelený balíček zajišťuje křišťálově čistou a zdravou vodu po dobu až 90 dní u 1000 l vířivky, bez nutnosti používat přípravky s obsahem chlóru.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Představujeme H2O 90 PACK - kompletní set bezchlorové chemie speciálně navržený pro dokonalou péči o vaši vířivou vanu. Tento ucelený balíček přináší revoluční řešení pro udržení křišťálově čisté a zdravé vody po dobu až 90 dní, bez nutnosti používat tradiční chemické přípravky s obsahem chlóru.

S H2O 90 PACK si užijete výjimečné pohodlí a bezpečnost při relaxaci ve vaší vířivce. Naše špičková bezchlorová chemie využívá nejmodernější technologie pro zajištění stabilního a dlouhotrvajícího dezinfekčního účinku, přičemž zůstává mimořádně šetrná k pokožce, očím i životnímu prostředí.

Tento kompletní set obsahuje pečlivě vybrané přípravky, které jsou speciálně přizpůsobeny pro použití ve vířivých vanách. Spolupracují v dokonalé synergii, aby vaše voda zůstala svěží, jiskřivá a připravená kdykoliv poskytnout vám uklidňující zážitek z koupele. Jednoduše dávkujte podle přiloženého návodu a nechte H2O 90 PACK, aby se postaral o zbytek. Ušetříte tak čas i peníze za pravidelné měření a úpravu chemické rovnováhy vody.

Dopřejte si nezkalenou radost z koupání ve vaší vířivé vaně. S H2O 90 PACK získáte nejen dokonalou péči o vodu, ale také pocit harmonie s přírodou a klid v duši. Zvolte inovativní a zodpovědný přístup k údržbě vaší vířivky - zvolte H2O 90 PACK, váš kompletní průvodce světem bezchlorové revoluce pro vířivé vany.

Obsah balení H2O 90 PACK:

 • 1x H2O WHIRLPOOL 1l - bezchlorová dezinfekce pro vířivé vany 
 • 1x H2O CLEAR  - bezchlorová oxidace vody ve vířivce
 • 1x H2O pH minus 1,4 kg - úprava hodnoty pH vody
 • 1x H2O ANTIFOAM 150 ml- odpěňovač pro vířivé vany
 • 2 x H2O SPA CLEANER 250 ml - čistič potrubí u vířivky
 • 1 x H2O pH tester - tester na měření pH vody
 • 1 x disiCLEAN SPORT & SPA 250 ml - bezchlorová dezinfekce na povrchy a plochy
 • Návod k použití a odměrka

Zažijte dokonalou čistotu a relaxaci ve vaší vířivé vaně s H2O 90 PACK - vaším kompletním řešením pro až 90 dní křišťálově čisté a zdravé vody.

Hlavní výhody použití H2O 90 PACK - kompletního setu bezchlorové chemie pro vířivé vany:

 1. Kompletní péče - balíček obsahuje vše potřebné pro udržení čisté a zdravé vody ve vaší vířivce po dobu až 90 dní
 2. Dlouhotrvající ochrana - zajišťuje stabilní dezinfekční účinek bez nutnosti častého dávkování, ušetříte čas i peníze
 3. Šetrnost k pokožce a očím - bez nepříjemných vedlejších účinků chlóru, užijte si relaxaci v příjemné a bezpečné vodě
 4. Snadné použití - jednoduché dávkování podle přiloženého návodu, přípravky spolupracují v dokonalé synergii pro dosažení optimálních výsledků
 5. Křišťálově čistá voda - užijte si dokonale čistou, svěží a jiskřivou vodu při každém použití vaší vířivky
 6. Harmonie s přírodou - zvolte zodpovědný přístup k péči o vodu ve vaší vířivce, bez kompromisů v kvalitě a účinnosti
 7. Speciálně pro vířivé vany - přípravky jsou přizpůsobeny specifickým potřebám vířivek, včetně odpěňovače pro zamezení tvorby pěny

S H2O 90 PACK získáte špičkovou péči o vaši vířivou vanu a maximální pohodlí při relaxaci a odpočinku v křišťálově čisté vodě.

 

Bezpečnost a první pomoc:

NEBEZPEČÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
H290 Může být korozivní pro kovy
P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci
Obsahuje: méně než 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% amfoterní povrchově aktivní látky, kationtové povrchně aktivní látky. Hydroxid draselný, Propylheptanol ethoxylate, parfémy; desinfekční prostředky

Bezpečnostní listy:

H2O WHIRLPOOL
H2O pH minus
H2O SPA CLEANER
H2O_ANTIFOAM
disiCLEAN SPORT and SPA