MASTERSIL Chlornan sodný stabilizovaný 25 kg

Kód: 1524
Akce Novinka
Neohodnoceno
ZDARMAZDARMA 1 745 Kč –20 %
kanystr 20l Mastersil
1 745 Kč –20 % 1 396 Kč 1 153,70 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
28.5.2024

Dezinfekční přípravek MASTERSIL Chlornan sodný stabilizovaný pro úpravu vody v bazénech a vířivých vanách  s vysokou koncentrací aktivního chloru 13-15%. DOPRAVA ZDARMA

Detailní informace

Detailní popis produktu

 

Dezinfekční přípravek MASTERSIL Chlornan sodný stabilizovaný pro úpravu vody v bazénech a vířivých vanách  s vysokou koncentrací aktivního chloru 13-15%

Tento tekutý dezinfekční přípravek s vysokou koncentrací aktivního chloru je určen pro efektivní ošetřování vody v bazénech. Účinně bojuje proti širokému spektru mikroorganismů, včetně bakterií, plísní a virů. Kromě toho také pomáhá odstraňovat organické nečistoty přítomné v bazénové vodě, čímž přispívá k udržení její čistoty a kvality.

Doporučený způsob aplikace: Pro zajištění optimálního dávkování se doporučuje použití dávkovacího čerpadla, které je napojeno přímo na nádobu s přípravkem. Nastavení čerpadla by mělo být takové, aby udržovalo koncentraci volného chloru ve vodě v rozmezí 0,3 až 0,5 mg/l. Pokud se použije dávkování podle redoxpotenciálu, mělo by se pohybovat mezi 700 až 770 mV.

Důležité upozornění: Aplikace přípravku by měla probíhat vždy při zapnuté cirkulaci vody. Pro dosažení maximální účinnosti chlorování je nezbytné udržovat hodnotu pH bazénové vody v rozmezí 7,0 - 7,4. K tomu slouží přípravek SILCO pH MINUS, jehož dávkování by mělo být řízeno pomocí regulačního zařízení, které automaticky provede korekci pH v případě odchylky od ideální hodnoty.

Rozdíly mezi chlornanem sodným a stabilizovaným chlorem:

  1. Stabilita a trvanlivost Stabilizovaný chlor, jako je MASTERSIL Chlornan sodný stabilizovaný, obsahuje speciální aditiva, která významně zvyšují jeho stálost a prodlužují dobu účinnosti. Naproti tomu běžný technický chlornan sodný podléhá přirozenému rozkladu, což vede ke snižování obsahu aktivního chloru v průběhu času. Díky stabilizaci si NEO Chlor udržuje garantovaný minimální obsah chloru 130 g/l po celou záruční dobu 6 měsíců, což umožňuje delší intervaly mezi výměnami kanystrů s dezinfekcí a možnost objednávat produkt na delší období dopředu (3-4 měsíce).

  2. Kvalita surovin a čistota pro výrobu MASTERSIL Chlornan sodný stabilizovaný se používá výhradně chlornan sodný s atestem pro úpravu pitné vody. Tento produkt se vyznačuje vysokou čistotou surovin a nízkým obsahem nerozpuštěných látek a železa. Tyto vlastnosti přispívají k nižšímu opotřebení dávkovacího zařízení a jeho příslušenství, což minimalizuje riziko ucpání hadiček a čerpadel v porovnání s běžným chlornanem sodným.

Díky těmto kvalitativním rozdílům nabízí MASTERSIL Chlornan sodný stabilizovaný spolehlivější a efektivnější řešení pro dezinfekci bazénové vody s nižšími nároky na údržbu dávkovacího systému.

Výrobek obsahuje: chlornan sodný, obsah aktivního chloru>100 g/1 kg; označení ES 231-668-3, UN 1791

 

mceclip09

Nebezpečí. H290 Může být korozivní pro kovy. H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  P260 Nevdechujteplyn/mlhu/páry/aerosoly.  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  P303+P361+ P353  PŘI STYKU S KŮŽÍ ( nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.

P403+ P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech ( jako nebezpečný odpad).

 

POZOR! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

První pomoc:

Při požití: OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku žiraviny. Větší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné vdechnutí žíravin do plic. K pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo krku. V tom případě nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou. NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajištěte co nejrychleji lékařské ošetření.

Při zasažení očí: Způsobuje vážné poškození očí.

Při styku s kůží: Odložte potřísněný oděv. Před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Podle situace volejte záchrannou službu a zajistěte vždy lékařské ošetření. Zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut, nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. Několik minut opatrně oplachujte vodou.

 Při vdechnutí: Dbejte na vlastní bezpečnost, nenechte postiženého chodit! Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pozor na kontaminovaný oděv. Podle situace volejte záchrannou službu a zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.

 

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a potíží vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložit k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko 224 919 293

Přípravek je určen výhradně k úpravám vody v bazénech. Jiné použití může vést k poškození zdraví, života

a věcí. Přípravek nepoužívejte při přecitlivělosti na aktivní složku přípravku. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Přípravek skladujte na chladném a suchém místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou a dejte do sběru plastů nebo likvidujte jako komunální odpad. Obal nespalovat v lokálním topení!

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Tekutá chemie
Hmotnost: 25 kg