Silco Zimní směs do ostřikovačů -20 °C

Kód: 1395
5 hodnocení
129 Kč 106,60 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
5.6.2023

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika a použití: SILCO Zimní směs do ostřikovačů – 20 °C je biologicky odbouratelná  kapalina s účinnou mrazuvzdorností, nepoškozující pryžové, plastové a lakové díly. Směs umožňující snadné čištění automobilových skel v zimním období, má výrazný odmašťovací efekt a chrání skla  před poškrábáním. 

Aplikace: Směs je určena pro přímé dávkování do nádržek pro ostřikovače skel automobilů.

Datum spotřeby: NEOMEZENO.

Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte  ve vyplachování. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Bezpečnostní list ZDE